Informator

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska

Uniwersytet Wrocławski

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

                                                                               
 

 

 

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

                                                                               
 

Kierunki badań modelowych                                                                                 
 

 • Modelowanie procesów hydrologicznych i zjawisk hydraulicznych w dorzeczu Odry
  w warunkach ekstremalnych (powodzie i susze).

 • Sterowanie procesami obiegu wody w systemie gleba – roślina – atmosfera dla ochrony
  i racjonalnego kształtowania jakości środowiska.

 • Kształtowanie ilości i jakości zasobów wodnych oraz ich optymalne wykorzystanie.
   

Wykorzystywane oprogramowanie                                                                      
 

Oprogramowanie powszechnie dostępne

 

 • HEC-RAS
 • GMS
 • Visual ModFlow
 • PHREEQC
 • EPANET
 • WetSpass

Oprogramowanie autorstwa pracowników

Wydziału Inżynierii Kształtowania

Środowiska i Geodezji

 • SIREN (modelowanie przepływu wód podziemnych)
 • Wyznaczanie przepływów o zadanym prawdopodobieństwie
 • Niżówka
 • FIZ - Filtracja i Zanieczyszczenie
 • Model matematyczny symulujący ruch wody w strefie aeracji
 • Model matematyczny o podbudowie stochastycznej symulujący ruch wody w wierzchniej warstwie gleby
 • Filtracja
 • Wildys


Zespół badawczy                                                                                                   

Kadra wykorzystująca metody numerycznego modelowania skupia się w następujących jednostkach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: Instytucie Inżynierii Środowiska, Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska, Instytucie Architektury Krajobrazu, Instytucie Budownictwa, Katedrze Matematyki.


Prof. dr hab. inż. Stanisław Czaban,
Prof. dr Leszek Kuchar,
Prof. dr hab. inż. Laura
Radczuk,
Prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota,
Prof. dr hab. inż. Andrzej Reinhard,
Dr hab. inż. Grzegorz Janik,
Dr hab. Wiesław Szulczewski, prof. nadzw.,
Dr hab. inż. Andrzej Żyromski, prof. nadzw.,
Dr inż. Małgorzata Biniak-Pieróg,
Dr Mieczysław Chalfen,
Dr inż. Dorota Olearczyk,
Dr Sławomir Iwański,
Dr inż. Ireneusz Kajewski,
Dr inż. Paweł Licznar,
Dr inż. Jacek Markowski,
Mgr Anna Machowczyk.
 

Konferencje                                                                                                           
 

 • Wybrane Problemy Inżynierii Środowiska, Wrocław, 26-28 maja 2003 r.

 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mała Retencja jako Element Poprawy Zasobów Wodnych” Wrocław 16-17.11.2004 r.

 • Modelowanie procesów hydrologicznych, Wrocław, 25-26.06.2007 r.

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Modelowanie Procesów Hydrologicznych” pt. „Problemy zagospodarowania wód opadowych”, Wrocław, 20-21.11.2008 r.

 • Współczesne Problemy Inżynierii Środowiska – cykliczna, III odbyła się we Wrocławiu i Lądku Zdroju 16-18.09.2008 r., IV odbędzie się we Wrocławiu i Karpaczu, 22-24.06.2010 r.

   

Praca dydaktyczna                                                                                                

W Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbywają się zajęcia obejmujące tematykę modelowania numerycznego:

 • Meteorologia i hydrologia (2 godz. wykładów/ 2 godz. ćwiczeń),

 •  Ochrona atmosfery (2/2),

 • Modelowanie matematyczne (2/2),

 • Modelowanie systemów kanalizacji deszczowej (2/2),

 • Komputerowe wspomaganie projektowania (1/3),

 • Mechanika płynów (3/3),

 • Kurs „Współczesne metody obliczeń hydrologicznych” przygotowujący do egzaminów państwowych uprawniających do opracowań hydrologicznych (kier. Włodzimierz Czamara).
   

Wybrane prace stosowane                                                                                    

 

 • W Instytucie Inżynierii Środowiska zrealizowano liczne modele z zakresu zjawisk hydrologicznych
  i hydraulicznych w dorzeczu Odry w warunkach ekstremalnych (powodzie i susze).

 • Sterowanie procesami obiegu wody w systemie gleba – roślina – atmosfera dla ochrony i racjonalnego kształtowania jakości środowiska.

 • Kształtowanie ilości i jakości zasobów wodnych oraz ich optymalne wykorzystanie.

 • Badania modelowe urządzeń zrzutowych zbiornika „Chwalimierz” na Średzkiej Wodzie”.

 • Badania modelowe skuteczności urządzeń do kierowania zachowania się ryb na wlotach do ujęć wody
  i przepławek. Badania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”.

 • Badania modelowe elektrowni wodnej w Brzegu Opolskim.

 • Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego dla Nysy Kłodzkiej do Barda, dla Kaczawy i Kwisy.

 • Badania modelowe ruchu rumowiska w strefach roślinnych rzek i zbiorników.

 • Wielkogabarytowy model laboratoryjny Wrocławskiego Węzła Wodnego.

   

Wybrane publikacje recenzowane                                                                        
 

 • Bac S., Iwański S., Kuchar L.: Porównywanie wybranych modeli do szacowania parowania potencjalnego w okresie zimowym dla potrzeb modelowania hydrologicznego, Acta Agrophysica, 12, 2008, ss. 305-314

 • Biniak M., Machowczyk A., Szulczewski W., Żyromski A.: Modelowanie przepływu wody w glebie na podstawie badań terenowych w Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologicznym Wrocław-Swojec. W: Modelowanie procesów hydrologicznych” – praca zbiorowa pod red. B. Namysłowskiej-Wilczyńskiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008, ss. 275-292.

 • Chalfen M., Dąbrowska J., Molski T.: Filtracja wody przez nowy i modernizowany wał przeciwpowodziowy Odry w Kozanowie. W: Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, PAN Oddz. w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, 7/2008, ss. 31-44.

 • Chalfen M., Kowalczyk T.: Modelowanie spływu wód poziemnych w rejonie Arboretum w Pawłowicach, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z.528, 2008, ss. 205-212

 • Chalfen M., Kowalski J., Molski T.: Ochrona terenów osiedlowych przed potopieniem wskutek spiętrzenia wód Odry stopniem Malczyce. W: Modelowanie procesów hydrologicznych” – praca zbiorowa pod red. B. Namysłowskiej-Wilczyńskiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008, ss. 385-405.

 • Chalfen M., Molski T.: Badania modelowe wpływu zbiornika retencyjnego na jakość wody w ujęciu poniżej zapory, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z.528, 2008, ss.349-359
  Chmielewska I.: Zastosowanie programu HEC-RAS do modelowania przepływu wielkich wód na rzece Widawie, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Rocznik XIV, Zeszyt 1 (31), Wyd. SGGW, 2005, ss.39-48

 • Czamara A., Lejcuś I., Chalfen M.: Badania modelowe zasięgu oddziaływania stawów na tereny przyległe, Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, z.520, 2005, ss.19-27
  Gąsiorek E., Kamińska J., Musiał E.: Modelowanie ewapotranspiracji wskaźnikowej w różnych regionach Polski. W: Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, PAN Oddz. w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, 7/2008, ss. 69-80.

 • Iwański S., Kuchar L.: Generowanie przestrzennych danych meteorologicznych w zlewni rzeki Kaczany. W: Modelowanie procesów hydrologicznych” – praca zbiorowa pod red. B. Namysłowskiej-Wilczyńskiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008, ss. 9-24.

 • Jakubowski W.: An application of the bivariate generalized Pareto distribution for the probabilities of the low flow extremes estimation, Hydrology and Earth System Sciences Discuss, 3, 2006, ss. 859-893

 • Jakubowski W.: Rozkłady prawdopodobieństwa niżówek ekstremalnych, Przegląd Geofizyczny, 2005,

 • Jakubowski W.: Zastosowanie uogólnionego rozkładu Pareto do wyznaczania rozkładów maksymalnych charakterystyk niżówek, Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, z.520, 2005, ss. 29-41

 • Janik G., Reinhard T., Reinhard A.: Matematyczny model ruchu wody w obrębie korzeni kukurydzy, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 519, 2007, ss. 117-126

 • Janik G.: Próba zastosowania reflektometrii czasowej (TDR) do szacowania spływu powierzchniowego, Inżynieria Środowiska, z.26, 2005, ss. 83-91

 • Janik G.: Technika TDR w modelowaniu ruchu wody glebowej, Wyd. UP we Wrocławiu, 2009, s. 99, (rozprawa habilitacyjna)

 • Kajewski I.: Koncepcja mapy wrażliwości wód podziemnych na zanieczyszczenie przez pestycydy organiczne. W: Modelowanie procesów hydrologicznych” – praca zbiorowa pod red. B. Namysłowskiej-Wilczyńskiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008, ss. 493-511.

 • Kajewski I.: Metodyka opracowania map podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie przez pestycydy organiczne. W: Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, PAN Oddz. w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, 9/2008, ss. 159-169.

 • Kajewski I.: Ocena elementów bilansu wodnego zlewni przy zastosowaniu modelu WetSpass, Acta Universitatis Wratislaviensis, Hydrogeologia, No 2729, 2005, ss. 69-80

 • Kajewski I.: Ocena elementów bilansu wodnego zlewni przy zastosowaniu modelu Wet Spass. W: Modelowanie przepływu wód podziemnych, 2004, ss. 69-81.

 • Kasperek R., Wiatkowski M.: Charakterystyka gospodarki wodnej na zbiorniku Włodzienin. W: Modelowanie procesów hydrologicznych” – praca zbiorowa pod red. B. Namysłowskiej-Wilczyńskiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008, ss. 407-423.

 • Licznar P., Łomotowski J., Rojek M.: Zintegrowany system pomiarów opadów atmosferycznych dla potrzeb badań nad erozja wodną, Acta Agrophysica, vol 5(2), z.116, 2005, ss. 335-344

 • Licznar P.: Monitoring pokrywy śnieżnej. W: Modelowanie procesów hydrologicznych. Praca zbiorowa pod red. B. Namysłowskiej-Wilczyńskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008, ss. 25-33.

 • Machajski J., Olearczyk D.: Studium ochrony przed powodzią – wymagania i możliwości realizacyjne ma przykładzie zlewni rzeki Kwisy. W: Modelowanie procesów hydrologicznych” – praca zbiorowa pod red. B. Namysłowskiej-Wilczyńskiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008, ss. 425-444.

 • Machowczyk A., Szulczewski W.: Model neutralizacji zanieczyszczeń w nienasyconych gruntach i glebach. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Seria: Inżynieria Środowiska, Koszalin, 2008, ss. 191-202.

 • Markowski J.: Kilka scenariuszy wezbrań – badania modelowe. W: Modelowanie procesów hydrologicznych” – praca zbiorowa pod red. B. Namysłowskiej-Wilczyńskiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008, ss. 223-241.

 • Markowski J.: Modelowanie hydrodynamiczne przejścia fali powodziowej przez kaskadę zbiorników suchych. W: Aktualne problemy rolnictwa, gospodarki żywnościowej i ochrony środowiska, Wyd. AR we Wrocławiu, 2006, ss. 233-240

 • Markowski J.: Sterowanie rozdziałem przepływów w sieci kanałów rzecznych. W: Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, PAN Oddz. w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, 7/2008,
  ss. 183-190.

 • Monografia: Drabiński A., Radczuk L., Mokwa M., Nyc. K., Markowska J., Jawecki B., Malczewska B.: „Program małej retencji wodnej w województwie dolnośląskim”, Wyd. UP we Wrocławiu, Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych, 2008, s. 150.

 • Monografia: Licznar P., Łomotowski J., Rojek M.: Pomiary i przetwarzanie danych opadowych dla potrzeb projektowania i eksploatacji systemów odwodnieniowych, Futura PZIiTS Poznań, 2005, s. 100
  Monografia: Radczuk L.: Modelowanie procesów hydrologicznych w dorzeczu Górnej i Środkowej Odry, Wyd. UP we Wrocławiu, 2008, s. 118

 • Radczuk L., Jakubowski W.: Udział dopływów Odry w formowaniu wezbrań powodziowych. W: Środowiskowe aspekty gospodarki wodnej, Wyd. Komitetu Ochrony Przyrody PAN i WIKŚiG AR we Wrocławiu, 2005, ss. 163-177

 • Reinhard A..: Regulacja i matematyczne modelowanie ruchu wody w glebie, Wyd. AR we Wrocławiu, 2001, s. 118, (skrypt)

 • Reinhard T., Reinhard A., Nyc K.: Matematyczny model procesu nawodnienia kroplowego, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z.528, 2008, ss. 175-181

 • Szamańska-Pulikowska A.: Zastosowanie sieci neuronowych w modelowaniu i prognozowaniu zanieczyszczenia środowiska, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z.528, 2008, ss. 321-327

 • Szulczewski W.: Zastosowanie granicznych zagadnień odwrotnych do określania dopuszczalnych stężeń substancji chemicznych na powierzchni terenu. W: Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, PAN Oddz. w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, 9/2008, ss. 217-226.
   

 

 

Politechnika Wrocławska

                                                                               
 

Kierunki badań modelowych                                                                                 
 

 • Modelowanie przepływu wód podziemnych ze szczególnym uwzględnieniem wód mineralnych, termalnych, dla potrzeb górnictwa i hydrotechniki

 • Modelowanie przepływu wód powierzchniowych

 • Modelowanie migracji zanieczyszczeń

 • Modelowanie hydrogeochemiczne

 • Modelowanie transformacji fal powodziowych - nieliniowe modele różniczkowe bazujące na równaniach St. Venanta.

 • Opracowanie geostatystycznych modeli (w układach 2D, 3D) zmienności parametrów złóż surowców

 • Zastosowano metody GIS, głównie NMT - prowadzenie badań i analiz geologiczno-inżynierskich terenów byłych kopalni uranu

 • Budowa modelu konsolidacji Biota ze szkieletem reologicznym Kelvina –Voighta,

 • Obliczenia stateczności skarp w tym stateczności filtracyjnej,

 • Modelowanie procesu filtracji i konsolidacji z wykorzystaniem teorii homogenizacji,

 • Badania na modelach numerycznych i fizycznych warunków przejścia przepływów obliczeniowych przez budowle hydrotechniczne i komunikacyjne

 • Wyznaczanie za pomocą modeli numerycznych i na modelach fizycznych obciążeń hydrodynamicznych działających na budowle hydrotechniczne,

 • Badania modelowe stabilności koryt rzecznych w warunkach naturalnych, regulacji oraz zabudowy hydrotechnicznej,

 • Badania wpływu transportu wodnego na deformacje koryt rzecznych.


Dotychczas prowadzone badania modelowe dotyczyły rozpoznania stanu środowisk: gruntowo-wodnego i gruntowego a także wód atmosferycznych, oszacowania stanu ich zanieczyszczenia, zasobów wód zwykłych i leczniczych, modelowania rozkładu parametrów złóż kopalin na obszarach górniczych i przemysłowych, za równo w kraju (Górny Śląsk, LGOM, dorzecze środkowej Odry, region karpacki), jak za granicą (Peru). Zajmowano się też problematyką związaną z geologią złożową i inżynierską, rozwiązywaną z użyciem metody funkcji potencjalnych, w połączeniu z geostatystyką, w poszukiwaniach złóż węglowodorowych w S i SE części Polski. Badania obejmują również obszary związane z analizą ryzyka w zagadnieniach geologii złożowej i górniczej oraz symulacje prognostyczne zmian warunków klimatycznych i środowiskowych.
 

Wykorzystywane oprogramowanie                                                                      
 

Oprogramowanie powszechnie dostępne

 

 • AquaChem
 • PhreeqC
 • GNU Octave
 • Fala-1 (program własnego autorstwa)
 • Fala-2 (program własnego autorstwa)
 • Microstation
 • ISATIS
 • HEC-RAS,
 • FlexPDE v.6,
 • FLAC
 • InRoads,
 • WSPRO
 • BOSS
 • FLO2DH
 • MatLab
 • HecRas
 • Visual Modflow 3.1
 • FlowLab
 • Fluent
 • Surfer 9
 • Mathematica
 • Maple,
 • Micro Station v.8
 • DAM-BREACH
 • BOSS DAM-BREAK
 • ArcView
 • ArcMap
 • MathCad

Oprogramowanie autorskie

 • skrypty programu Flex PDE,
 • METVIR – program metody wirów do modelowania płaskiego przepływu turbulentnego, z uwzględnieniem niestabilności związanych z odrywaniem warstwy przyściennej i powstaniem strefy recyrkulacji,
 • wkRUN – program do obliczania ciśnienia w przepływie turbulentnym.
 • Transformacja – program do obliczania transformacji fal powodziowych przez zbiorniki retencyjne.
   


Zespół badawczy                                                                                                   

Kadra wykorzystująca metody numerycznego modelowania wód podziemnych skupia się w Instytucie Górnictwa (Zakład Geologii i Wód Mineralnych), Instytucie Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych (Zakład Numerycznego Modelowania Przepływów), Instytucie Geotechniki i Hydrotechniki (Zakład Geologii Inżynierskiej i Środowiskowej, Zakład Budownictwa Wodnego i Geodezji)
 

Dr inż. Monika Derkowska-Sitarz
Dr inż. Janusz Fiszer
Dr hab. inż. Henryk Kudela, prof. PWr.
Dr Barbara Kiełczawa
Dr Ewa Koszela-Marek
Dr inż. Elżbieta Liber
Prof. dr hab. inż. Barbara Namysłowska-Wilczyńska,
Prof. dr hab. inż. Tomasz Strzelecki, prof. zw. PWr.,
Prof. dr hab. inż. Ryszard Rogala, prof. emeryt. PWr.,
Dr hab. inż. Stanisław Kostecki,
Dr inż. Jerzy Machajski,
Dr inż. Lech Pawlik,
Dr inż. Andrzej Popow,
Dr inż. Wojciech Rędowicz,
Dr inż. Eugeniusz Sawicki,
Mgr inż. Oscar Herrera-Granados.
 

Konferencje                                                                                                           
 

 • Modelowanie Procesów Hydrologicznych, 2007

 • Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów (Główny Organizator, Bełchatów 2006)

 • Problemy Hydrogeologiczne połudnowo-zachodniej Polski (1986-1996; 4 edycje)

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Środowiskowe Aspekty Gospodarki Wodnej”, 2005

 • Seminarium Rady Naukowej CMPH na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego PWr, 2005

 • Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii; ZSMGiG XXXII: Geotechnika i Budownictwo Specjalne, Wrocław, 2007,

 • X Konferencja Naukowo – Techniczna „Problemy Hydrotechniki”. Pałac Wojanów, Wojanów k. Jeleniej Góry. 03-05 czerwca 2009,

 • Modelowanie Procesów Hydrologicznych, Wrocław, 25-26.06.2007,

 • Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii; ZSMGiG XXX: Geotechnika
  i Budownictwo Specjalne, Wrocław, 2007,

 • IX Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy Hydrotechniki”, Złotniki Lubańskie,
  24-26.05.2006

   

Praca dydaktyczna                                                                                                

Pracownicy Politechniki Wrocławskiej prowadzą zajęcia obejmujące tematykę modelowania numerycznego:

 • Modelowanie złóż

 •  Modelowanie przepływu wód podziemnych

 • Numeryczne modelowanie transportu masy, pędu i energii

 • Równania różniczkowe cząstkowe z zastosowaniem programu MATHEMATIC’A

 • Geostatystyka stosowana

 • Technologie informacyjne

 • Hydraulika i hydrologia

 • Metody obliczeniowe

 • Komputerowe wspomaganie projektowania w hydrotechnice

 • Systemy informacji przestrzennej

 • Komputerowe wspomaganie hydrotechniki

 • Metody komputerowe
   

Wybrane prace stosowane                                                                                    
 

 • Derkowska-Sitarz M.: Badania modelowe regionalnych warunków krążenia wód na obszarze oddziaływania drenażu kopalń LGOM. Raporty Inst. Gór. PWr. Ser. PRE nr 5, 2006, s. 145, maszynopis. Rozprawa doktorska (13.12.2005) Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, Wrocław. Promotor: dr hab. inż. Józef Sawicki.

 • Fiszer J., Derkowska-Sitarz M.: Kalibracja wielowarstwowego modelu numerycznego i obliczenia prognostyczne z zastosowaniem programu Visual Modlow 3.1 dla projektowanej bariery hydroizolacyjnej w kopalni "Polkowice-Sieroszowice". Raporty Inst. Gór. PWr. Ser. SPR nr 88, 2004, s. 38, maszynopis,

 • Fiszer J., Derkowska-Sitarz M.: Numeryczny model hydrogeologiczny dla KWB „Konin” w zasięgu oddziaływania systemu odwadniania wraz z bilansem wodno-gospodarczym. W realizacji.

 • Fiszer J., Derkowska-Sitarz M.: Weryfikacja prognoz dopływów wód do Oddziałów Górniczych KGHM Polska Miedź S.A. wraz z opracowaniem ich optymalnego obiegu w ciągu technologicznym w latach 2006-2015. Raporty Inst. Gór. PWr. Ser. SPR nr 11, 2007, s. 28, maszynopis,

 • Fiszer J., Derkowska-Sitarz M.: Wykonanie obliczeń prognozy dopływów wód podziemnych do udostępnianej partii złoża w południowej części OG Polkowice, metodą modelowania numerycznego. Raporty Inst. Gór. PWr. Ser. SPR nr 69, 2005, s. 25, maszynopis,

 • Koszela-Marek E.: Numeryczny model budowy geologiczno-inżynierskiej rejonu stawu osadowego odpadów pouranowych w Kowarach (model 3D)

 • Kudela H., Szczegielniak Cz.: Model Symulacyjny Przejścia wód powodziowych przez Hydrowęzeł Wrocławski, Raport 10/94 Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów.

 • Kudela H.: Weryfikacja i doskonalenie Modeli ST. Venanta na Odrze na odcinku Odry: Miedonia-Wrocław i Brzeg Dolny Gozdowie, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, temat P-5/zadanie 14, raport, 1992.

 • Kudela H.: Model transformacji fali powodziowej rzeki Odra na odcinku Brzeg Dolny -Gozdowie, Projekt badawczy A-3, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Raport, 1991.

 • Kudela H.: Model prognostyczny transformacji fali powodziowej na Odrze. Odcinki Miedonia-Wrocław, Brzeg Dolny-Połęcko, Umowa nr 27/U/86/OWr. Temat: System powodziowy osłony hydrologicznej dorzecza Odry i Warty, raport, IMGW Wrocław, 1990.

 • Modelowanie wydajności ujęć wód podziemnych przy zastosowaniu: wielorozdzielczej analizy falkowej, sieci neuronowych, metody korelacji okienkowej.

 • Symulacje przejścia wód powodziowych przez Hydro Węzeł Wrocławski Brzeg Most- Rędzin, Miedonia-Wrocław oraz Brzeg Dolny-Gozdowice.

 • Wiktorowicz B.: Równowaga hydrogeochemiczna szczaw Ziemi Kłodzkiej. Praca doktorska Politechnika Wrocławska, 2006, (mat. niepubl)

 • Model przepływu wód podziemnych dla potrzeb górnictwa (Żelazny Most, projekt wstępny kopalni Złoczew),

 • Modelowanie przepływu wód gruntowych dla potrzeb hydrotechniki – model przepływu nieustalonego dla rzeki Białej Lądeckiej dla niskiego i wysokiego stanu wód, wykonany w celu weryfikacji skuteczności budowy wałów przeciwpowodziowych wzdłuż tej rzeki,

 • Numeryczny model konsolidacji składowiska Żelazny Most,

 • Zbadanie na modelu fizycznym warunków nawigacji na odcinkach prostych i zakolach rzeki oraz kanałach derywacyjnych przy żegludze zestawami pchanymi w dużych formacjach,
  Badania na modelu fizycznym jazu Sobolice i regulacji, uzupełniającej górnego stanowiska stopnia (model aerohydrodynamiczny),

 • Badania na modelu fizycznym projektowanego jazu klapowego, stanowiącego wlot kanału przerzutowego do doliny Widawy,

 • Analiza wpływu budowy odcinka autostrady A1 na warunki przejścia fali powodziowej rzeki Kłodnicy w obszarze polderu Gliwice (model numeryczny),

 • Badania na modelach fizycznych przepustowości urządzeń upustowych zapór: Bukówka, Dobromierz, Lubachów, Złotniki, Pilchowice, Grodna, Kotlarnia,

 • Określenie skutków propagacji fali, powstałej wskutek zniszczenia budowli piętrzącej zbiorników "Kozielno" i "Topola" – przepływ nieustalony, szybkozmienny,

 • Badania modelowe dorzecza rzeki Wisły i obliczenia hydrauliczne dla przepływów o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia na rzece Gostynia. Określenie skutków propagacji fali wezbraniowej, wywołanej przerwaniem zapory ziemnej,

 • Określenie właściwości hydraulicznych węzła wodnego „Oława” i obliczeń przepustowości kanału energetycznego małej elektrowni wodnej,

 • Ocena możliwości przepuszczania wielkich wód rzeki Bóbr przez wyrobiska Kopalni Kruszywa Rakowice,
  Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Górny Bóbr,

 • Model hydrauliczny doliny rzeki Nysy Kłodzkiej, km 64+500  0+000,

 • Budowa cyfrowego modelu terenu doliny rzeki Nysy Kłodzkiej do celów obliczeniowych i analiz w zakresie oddziaływania zbiornika Kamieniec Ząbkowicki.


   

Wybrane publikacje recenzowane                                                                        
 

 • Bartlewska M., Strzelecki T.: Equations of Biots consolidation with Kelvin-Voight rheological frame, Studia Geotechnica et Mechanica, vol. XXX, nr 2, 2009, ss. 3-17,

 • Bartlewska M., Strzelecki T.: Metodyka określania parametrów efektywnych ciała Biota. W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii. VI Konferencja Naukowa Doktorantów, Szklarska Poręba, 23-25 marca 2006. Wrocław: Oficyna Wydaw. PWr., 2006. ss. 89-100, (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje, nr 47).

 • Bartlewska M., Strzelecki T.: One-dimensional consolidation of the porous medium with the rheological Kelvin-Voigt skeleton. Studia Geotechnica et Mechanica, vol. 30, nr 1/2, 2008, ss. 115-122, Proceedings of the 14th French-Polish Colloguium. Soil and Rock Mechanics. Soil Mechanics-Geomaterials. Grenoble, August 29-31, 2007.

 • Bartlewska M., Strzelecki T.: Zagadnienie jednowymiarowe konsolidacji ośrodka porowatego ze szkieletem reologicznym Kelvina-Voigta. W: Geotechnika w budownictwie i górnictwie. XXX Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii, Szklarska Poręba, 11-16 marca 2007. Wrocław: Oficyna Wydaw. PWr., 2007, ss. 33-43, (Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje nr 42).

 • Bartlewska M., Strzelecki T.: Zagadnienie konsolidacji ośrodka porowatego ze szkieletem reologicznym Kelvina-Voigta. W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii. VII Konferencja Naukowa Doktorantów, Szklarska Poręba, 21-23 maja 2007. Wrocław: Oficyna Wydaw. PWr., 2007, ss. 47-58, (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje nr 49).

 • Bocheńska T., Fiszer J., Kalisz M.: Predition of groundwater inflow into copper mines of the Lubin Głogów Copper District. Environmental Geology, vol. 39, nr 6, 2000, ss. 587-594

 • Bocheńska T., Fiszer J., Kalisz M.: Weryfikacja prognoz dopływów do kopalń w Legnicko-Głogowskim obszarze miedzionośnym na podstawie badań modelowych. W: Współczesne problemy hydrogeologii. T. 7. Cz. 2. Kraków: Wydaw. Profil, 1995, ss. 39-46

 • Borowicz A., Kostecki S., Rędowicz W.: Analiza wpływu budowli komunikacyjnych na zdolność przeprowadzania wielkich wód przez doliny rzeczne. W: Modelowanie Procesów Hydrologicznych: praca zbiorowa / pod red. Barbary Namysłowskiej-Wilczyńskiej. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008, ss. 345-364,

 • Fiszer J., Derkowska-Sitarz M.: Badania modelowe regionalnego krążenia wód w obszarze oddziaływania kopalń LGOM. W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii. V Konferencja Naukowa Doktorantów, Szklarska Poręba, 30 marca - 1 kwietnia 2005. W: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje, nr 42, seria nr 110. Wrocław: Oficyna Wydaw. PWr., 2005. ss. 111-121.

 • Fiszer J., Gregorczyk T.: Model numeryczny warunków hydrogeologicznych południowego przedpola odkrywek KWB Turów. W: Współczesne problemy hydrogeologii. Wrocław: Oficyna Wydaw. Sudety, 1993, ss. 57-64

 • Fiszer J., Pawlik H.: Prognoza odwadniania kopalni węgla brunatnego Adamów z wykorzystaniem wielowarstwowego modelu numerycznego złoża. W: Matematyczne modelowanie ujęć wody podziemnej. Materiały VI konferencji naukowej, Janowice, 8-10 września 1986. Kraków: PKrak., 1989, ss. 237-249

 • Fiszer J., Sawicki J.: Model numeryczny krążenia wód podziemnych w szczelinowatym górotworze złoża porfirów Zalas. W: Problemy hydrogeologiczne południowo-zachodniej Polski. II Konferencja, Szklarska Poręba, 18-20 wrzesień 1989. Wrocław: PWr, 1989, ss. 285-293

 • Fiszer J.: Numeryczna prognoza procesu zatapiania wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego po zakończeniu eksploatacji. W: Współczesne problemy hydrogeologii. T. 7. Cz. 2. Kraków: Wydaw. Profil, 1995, ss. 55-62

 • Herrera Granados Oscar: Effect of seepage flow on channel bed evolution at the laboratory scale. River flow 2008: proceeding of the International Conference on Fluvial Hydraulics, Turkey, 3-5 September 2008, ss. 1117-1125.

 • Herrera Granados Oscar: Modelowanie przepływu o swobodnej powierzchni i transportu rumowiska w warunkach zmiennej gęstości wody. W: Modelowanie Procesów Hydrologicznych: praca zbiorowa / pod red. Barbary Namysłowskiej-Wilczyńskiej. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008, ss. 153-169.

 • Herrera Granados Oscar: The role of a movable sandy-bed in modelling open-channel flow. Studia Geotechnica et Mechanica. 2008, vol. 30, nr 1/2, ss. 67-82.

 • Herrera Granados Oscar: The variation of the water's density due to sedimentation processes and its role in modeling open channel flow. Proceedings of the 5th IAHR Symposium RCEM 2007. Enschede,
  the Netherlands, 17-21 September 2007, ss. 477 - 484.

 • Kiełczawa B., Wiktorowicz B.: The use of WATEQ4F software in hydrogeochemical modeling of carbonated and containing carbon dioxide waters of Bystrzyca and Orlica Mountains (SW Poland). [W:] 4th International Workshop Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif, Jugowice, 21-23 June 2006, ss. 22-23.

 • Kiełczawa B., Wiktorowicz B.: Model hydrogeochemiczny formowania się szczaw rejonu uskoku Pstrążna-Gorzanów. [W:] Hydrogeochemia ’06 - X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne Problemy Hydrogeochemii, 23.06 – 24.06.2006 Sosnowiec – Złoty Potok, ss. 42-44.

 • Kostecki S. [Red.]: Problemy hydrotechniki. [Dokument elektroniczny]: Modelowanie i hydroinformatyka oraz wybrane zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej [Dokument elektroniczny]. Praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kosteckiego. Wrocław: Dolnośl. Wydaw. Edukacyjne, 2006, s. 572,

 • Kostecki S., Borowicz A.: Modelling of immediate and potential flood risk zones for lowland rivers. W: Funf Jahre nach der Flut. Hochwasserschutzkonzepte - Plannung, Berechnung, Realisierung. Dresdner Wasserbaukolloqium, Dresden, 08.-09. Oktober 2007. Dresden : Selbstverlag der Technischen Universitat Dresden, 2007, ss. 251-259, (Dresdner Wasserbauliche Mitteilungen, H. 35).

 • Kostecki S., Borowicz A.: Wybrane aspekty modelowania stref zagrożenia powodziowego dla rzek nizinnych. W: Problemy hydrotechniki. Modelowanie i hydroinformatyka oraz wybrane zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Kosteckiego. Wrocław: Dolnośl. Wydaw. Edukacyjne, 2006, ss. 62-69,

 • Kostecki S., Rędowicz W.: Random-vortex method for free surface boundary problem. W: Hydraulic methods for catastrophes: floods, droughts, environmental disasters / ed Paweł M. Rowiński. Warszawa: Instytut Geofizyki PAN, 2008, ss. 71-82, (Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences. Hydrology, E-10(406).

 • Kostecki S., Strzelecki T.: Numeryczna symulacja hydrodynamicznego obciążenia zamknięcia zasuwowego. W: Problemy hydrotechniki. Modelowanie i hydroinformatyka oraz wybrane zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Kosteckiego. Wrocław: Dolnośl. Wydaw. Edukacyjne, 2006, ss. 247-254,

 • Kostecki S.: 2-D vortex method for pressure evaluation on protruding wall for high Reynolds flow. W: Stromungssimulation im Wasserbau. Dresdner Wasserbaukolloquium, Dresden, 09.-10. Marz 2006, Dresden: Selbstverlag der Technischen Universitat Dresden, 2006, ss. 541-550, (Dresdner Wasserbauliche Mitteilungen, H. 32).

 • Kostecki S.: Deterministic and stochastic vortex method for two-dimensional vorticity transport equation. Publications of the Institute of Geophysics, E. vol. 7, 2007, ss. 119-127,

 • Kostecki S.: Numerical determination of the hydrodynamic pressure acting on a hydraulic gate. Polish Journal of Environmental Studiem, vol.16, nr 6B, 2007, ss. 39-45,

 • Kostecki S.: Numerical modelling of flow through moving water-control gates by vortex method. Part 1 - problem formulation. Archives of Civil and Mechanical Engineering, vol. 8, nr 3, 2008, ss. 73-89,

 • Kostecki S.: Numerical modelling of flow through moving water-control gates by vortex method. Part 2, Calculation result /.Archives of Civil and Mechanical Engineering, vol. 8, nr 4, 2008, ss. 39-49,

 • Kostecki S.: Obciążenia hydrodynamiczne zamknięć budowli wodnych. Stanisław Kostecki. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008, ss. 222-233.

 • Kostecki S.: Zastosowanie metody wirów w obliczeniach obciążeń hydrodynamicznych. W: Współczesne problemy naukowo-badawcze budownictwa lądowego i wodnego. Pod red. nauk. Wojciecha Glabisza, Cezarego Madryasa i Henryka Nowaka. Wrocław: Oficyna Wydaw. PWroc., 2007, ss. 121-132,

 • Koszela-Marek E., Strzelecki T.: GIS w badaniach środowiska gruntowo-wodnego na przykładzie osadnika w Kowarach. W: Problemy hydrotechniki. Współczesne podstawy planowania i projektowania w inżynierii i gospodarce wodnej. Praca zbiorowa pod red. Ryszarda Rogali i Stanisława Kosteckiego. Wrocław: Dolnośl. Wydaw. Edukacyjne, 2003, ss. 511-520,

 • Koszela-Marek E., Zastosowanie NMT w badaniach geologiczno-inżynierskich na przykładzie stawu osadowego i hałd byłych kopalni uranu. W: Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce. III Ogólnopolskie sympozjum, Puszczykowo, 31.5-1.6.2007. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2007, ss. 533-539, (Geologos - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geologii, 11).

 • Kudela H.: Modelowanie numeryczne przejścia fali powodziowej przez system kanałów rozgałęźnych, XII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Rzeszów, 1996

 • Kudela H., Szczegielniak Cz.: Modelowanie numeryczne wezbrań powodziowych na przykładzie Górnej Odry z oceną wpływu obwałowania odcinka Miedonia-Krapkowice na przebieg Fali Powodziowej, Materiały i Studia Opolskie, Rok XXX, Zeszyt 65, Opole 1988

 • Liber A., Liber E.: Zastosowanie metody korelacji okienkowej do badania współzależności parametrów złożowych ujęć wód leczniczych. W: Współczesne problemy hydrogeologii. T. 13. cz.2., Wydaw. AGH, 2007, ss.115-122.

 • Liber A., Liber E.: Analiza falkowa wydajności ujęć wód leczniczych w Lądku Zdroju. W: Współczesne problemy hydrogeologii. Red. H. Piekarek-Jankowska, B. Jaworska-Szulc. T. 11. Cz. 1 Gdańsk, 2003,
  ss. 377-380.

 • Liber A., Liber E.: GRNN modelling of discharge of curative water intakes in Szczawno Zdrój. W: Methods of artificial intelligence. Eds T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics, Department of Fundamentals of Machinery Design, Silesian University of Technology, Gliwice, 2003, ss. 77-78.

 • Liber A., Liber E.: Nowe metody badania wydajności ujęć wód podziemnych eksploatowanych samoczynnie na przykładzie wód leczniczych Sudetów. W: Współczesne problemy hydrogeologii. T.11. Cz. 1 Gdańsk, 2003, ss.381-388.

 • Liber A., Liber E.: Problemy pomiaru i analizy wydajności ujęć wód leczniczych w Długopolu Zdroju. W: Metody i technika przetwarzania sygnałów w pomiarach fizycznych. Materiały XI Międzynarodowego Seminarium Metrologów. Rzeszów, Wydaw. PRzesz., Rzeszów, 2003, ss. 173-182.

 • Liber A., Liber E.: Falkowe metody modelowania warunków hydrologicznych ujęć wód leczniczych z samowypływem. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2729, Hydrogeologia, Wrocław, 2004, ss.149-160.

 • Liber A., Liber E.: Modelowanie wydajności ujęć wód leczniczych eksploatowanych samoczynnie w Cieplicach Zdroju przy zastosowaniu wielorozdzielczej analizy falkowej. W: Modelowanie i symulacja komputerowa w technice. III Sympozjum. Wyższa Szkoła Informatyki, Wydaw.: WSI, Łódź, 2004, ss.65-68.

 • Liber A., Liber E.: Modeling of medicinal waters in Sudety Mountains with the use of algebraic projection on orthogonal subspaces in Hilbert space. Acta Universitatis Wratislaviensis No 3041, Hydrogeologia, Wrocław, 2007, ss.59-68.

 • Liber E., Liber A.: Modelowanie wydajności ujęć termalnych wód leczniczych eksploatowanych samoczynnie w Lądku Zdroju przy zastosowaniu sieci neuronowych. W: Modelowanie i symulacja komputerowa w technice. II Sympozjum. Łódź, 8-9 kwietnia 2003, Łódź, ss. 111-114.

 • Machajski J., Simkowska M.: Numerical Dimensioning of Vertical Watertight Barriers of Earth-Fill Dams. Studia Geotechnica et Mechanica. Vol. XXXI, No. 4, 2009, ss. 27-40.

 • Machajski J., Olearczyk D.: Obliczanie światła mostu w złożonych warunkach hydrologiczno-hydraulicznych. Gospodarka Wodna. R. 69, nr 2, 2009, ss. 73-79,

 • Machajski J., Olearczyk D.: Studium ochrony przed powodzią - wymagania i możliwości realizacyjne na przykładzie zlewni rzeki Kwisy. W: Modelowanie Procesów Hydrologicznych : praca zbiorowa / pod red. Barbary Namysłowskiej-Wilczyńskiej. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008,
  ss. 425-444,

 • Machajski J., Rędowicz W.: Analiza przejścia wezbrania powodziowego przez zespół zbiorników w kaskadzie. W: Meteorologia, hydrologia, ochrona środowiska kierunki badań i problemy / pod red. Alfreda Dubickiego. Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 2008, ss. 163-168,

 • Machajski J., Rędowicz W.: Ocena niezawodności funkcjonowania ujęć wody z rzeki Odry na potrzeby Huty Miedzi Głogów. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Inżynieria Środowiska nr 15, 2006, ss. 185-195,

 • Machajski J., Rędowicz W.: Ocena zdolności przepustowej stopnia wodnego Pilchowice I na rzece Bóbr. Gospodarka Wodna. R. 66, nr 5, 2006, ss. 194-200,

 • Machajski J., Rędowicz W.: Outlets capacity analysis of the Złotniki storage reservoir on the Kwisa River. W: Stromungssimulation im Wasserbau. Dresdner Wasserbaukolloquium, Dresden, 09.-10. Marz 2006. Dresden: Selbstverlag der Technischen Universitat Dresden, 2006, ss. 525-532, (Dresdner Wasserbauliche Mitteilungen, H. 32).

 • Machajski J.: Badania modelowe bloku zrzutowego zbiornika retencyjnego Grodna na potoku Grodna. Gospodarka Wodna nr 6, 2009, ss. 238-246,

 • Namysłowska - Wilczyńska B.: Modelowanie i prognozowanie 3D danych klimatycznych dla obszaru dorzecza środkowej Odry z zastosowaniem metod geostatystycznych. Monografia „Modelowanie Procesów Hydrologicznych”, Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych (CMPH). Rozdział - Modelowanie Fizyczne i Matematyczne w Zagadnieniach Meteorologicznych, Hydrologicznych i Hydrogeologicznych. Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Namysłowskiej-Wilczyńskiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2008, ss. 35-74.

 • Namysłowska-Wilczyńska B., Pyra J.: Analiza przestrzenna zawartości miedzi w środowisku gruntowo-wodnym Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. ROCZNIKI GEOMATYKI (Annals of Geomatics). Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Warszawa, Tom III, Zeszyt 4, 2005, ss. 137-147.
  Namysłowska-Wilczyńska B., Pyra J.: Ocena stanu zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych miedzią i cynkiem w rejonie LGOM-u na podstawie integracji danych środowiskowych. Rozdział w monografii pt. Ekotechnologie XXI wieku, Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, Nałęczów, 2002, ss. 134-148.

 • Namysłowska-Wilczyńska B., Pyra J.: Wykorzystanie krigingowych metod estymacyjnych do oceny stanu zanieczyszczenia gruntów miedzią i ołowiem na obszarze LGOM-u. Rozdział w monografii pt. Modelowanie Matematyczne w Strategii Gospodarowania Środowiskiem, Gospodarowanie Ziemią, Nałęczów, 2000, ss. 222-234.

 • Namysłowska-Wilczyńska B., Rusak K.: Geostatistics description of heavy metal content variation in soil of Olkusz region against a background of geological structure by GIS method. Mathematische Geologie, Volume 7. Mathematical Methods Applied to Geology and Mining. Mathematische Methoden in Geologie und Bergbau. CPress Verlag (index. in GeoRef.). Band 7, Dresden, December 2003, ss.51-63.
  Namysłowska-Wilczyńska B., Rusak K.: Zastosowanie geostatystyki i GIS do analizy wpływu czynników naturalnych i antropogenicznych na koncentrację metali ciężkich w glebach rejonu olkuskiego. ROCZNIKI GEOMATYKI (Annals of Geomatics). Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Warszawa, Tom III, Zeszyt 2, 2005, ss. 115-124.

 • Namysłowska-Wilczyńska B., Wilczyński A.: Badania geostatystyczne rozkładu zawartości metali ciężkich w gruntach. Geoinformatyka Polonica nr 2, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, 2000, ss. 51-66.

 • Namysłowska-Wilczyńska B., Wilczyński A.: Multivariate estimation and simulation for environmental data modelling: processing of heavy metals concentration data in soil, Data Science Journal, Vol. 1, Issue 1, April 2002, ss. 27 - 44, http://journals.eecs.qub.ac.uk/codata/Journal/Contents/1_1Cont.html
  Namysłowska-Wilczyńska B.: Zmienność złóż rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej w świetle badań geostatystycznych. Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej Nr 64, Monografie Nr 21, Wrocław 1993, s. 207.

 • Nowak J., Strzelecki M., Strzelecki T.: Numeryczny model przepływu filtracyjnego w obrębie składowiska odpadów poflotacyjnych. Cuprum, Czasopismo Naukowo-techniczne Górnictwa Rud, 2008, nr 49, ss. 63-87,

 • Ossowski J., Koszela J., Koszela-Marek E., Dzidowska K.: Analiza warunków hydrogeologicznych rejonu stawu osadowego odpadów pouranowych "Kowary". W: Tereny zdegradowane - możliwości ich rekultywacji. Nauka - gospodarce, Szczecin, 26-27.10.2000, ss. 179-190,

 • Ossowski J., Koszela-Marek E.: Bilans wodny jako kryterium oceny przepuszczalności obwałowania osadnika odpadów pouranowych "Kowary". W: Problemy hydrotechniki. Współczesne podstawy planowania i projektowania w inżynierii i gospodarce wodnej. Praca zbiorowa pod red. Ryszarda Rogali i Stanisława Kosteckiego. Wrocław: Dolnośl. Wydaw. Edukacyjne, 2003, ss. 532-543,

 • Pasiok R., Popow A.: Large eddy simulation with solid particles around a cylindrical pier. W: Environmental hydraulics. [XXVI International School of Hydraulics], [Goniądz, 19-22 September 2006] / Ed. P. M. Rowiński. Warszawa: Instytut Geofizyki PAN, 2006, ss. 95-101, (Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences. Water Resources E-, 6).

 • Pawlik L.: Określenie wpływu podwyższonej turbulencji wody na wartości prędkości nierozmywających. W: Modelowanie Procesów Hydrologicznych : praca zbiorowa / pod red. Barbary Namysłowskiej-Wilczyńskiej. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008, ss. 257-271,

 • Pawlik L.: Wpływ przeszkód na zdolność erozyjną strumienia wody w korycie cieku. W: Problemy hydrotechniki. Modelowanie i hydroinformatyka oraz wybrane zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Kosteckiego. Wrocław: Dolnośl. Wydaw. Edukacyjne, 2006, ss. 281-288,

 • Popow A., Pasiok R.: Study of operational conditions of hydrotechnical structures in the area of Piaski Dolny Taras in Bydgoszcz with the use of EPA SWMM, Studia Geotechnica et Mechanica, Vol. XXXII, No. 4, 2009,

 • Proceedings of the 14th French-Polish Colloguium. Soil and Rock Mechanics. Soil Mechanics-Geomaterials. Grenoble, August 29-31, 2007,

 • Rędowicz W.: Przystosowanie przelewu kaskadowego zapory w Pilchowicach do zwiększenia jego przepustowości. W: XII Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór. Materiały, Stare Jabłonki, 9-22.06.2007 / pod red. Andrzeja Wity. Warszawa: IMGW, 2007, ss. 256-265,

 • Rędowicz W.: Skuteczność działania urządzeń upustowych stopni energetycznych na Dolnym Śląsku. W: Budownictwo w energetyce / pod red. nauk. Jerzego Hoły i Eugeniusza Hotały. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008, ss. 163-171, (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały, nr 19).

 • Rędowicz W.: Warunki przepływu wody przez przelew kaskadowy wykonany z gabionów. W: Problemy hydrotechniki. Modelowanie i hydroinformatyka oraz wybrane zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Kosteckiego. Wrocław: Dolnośl. Wydaw. Edukacyjne, 2006, ss. 289-298,

 • Rędowicz W.: Wpływ kształtu zamknięcia klapowego na wybrane parametry strumienia wody. W: Współczesne problemy naukowo-badawcze budownictwa lądowego i wodnego. Pod red. nauk. Wojciecha Glabisza, Cezarego Madryasa i Henryka Nowaka. Wrocław: Oficyna Wydaw. PWroc., 2007, ss. 244-251,

 • Rogala R., Borowicz A., Kostecki S., Machajski J.: Planowanie zintegrowanego rozwoju gospodarki wodnej na przykładzie małej transgranicznej zlewni górskiej. Wrocław: Oficyna Wydaw. PWroc., 2007, s. 222,

 • Sawicki E.: One- dimensional consolidation of poroelastic medium with rheological skeleton. Studia Geotechnica et Mechanica. 2007 vol. 29, nr 3/4, ss. 81-88,

 • Strzelecki M, Koszela-Marek E.: Przestrzenny model budowy hałd byłej kopalni uranu "Radionów". W: Geotechnika w budownictwie i górnictwie. XXX Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii, Szklarska Poręba, 11-16 marca 2007. Wrocław: Oficyna Wydaw. PWroc., 2007, ss. 571-580, (Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje, nr 76).

 • Strzelecki T. [Red.]: Modelowanie przepływów przez ośrodki porowate. pod red. Tomasza Strzeleckiego. Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2008, ss. 693-718.

 • Strzelecki T., Strzelecki M.: Spatial, numerical model of filtration for Żelazny Most tailing management facility. Studia Geotechnica et Mechanica, vol. XXXI, nr 3, 2009, ss. 83-93,

 • Strzelecki T., Bartlewska M.: Zagadnienie jednowymiarowe elektrohydrokonsolidacji. W: Problemy hydrotechniki. Modelowanie i hydroinformatyka oraz wybrane zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Kosteckiego. Wrocław: Dolnośl. Wydaw. Edukacyjne, 2006, ss. 307-319,

 • Strzelecki T., Kostecki S., Żak S.: Modelowanie przepływów przez ośrodki porowate. pod red. Tomasza Strzeleckiego; Wrocław: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2008, ss. 693-718.

 • Strzelecki T., Kostecki S.: Non-linear Biot-Darcy's process of consolidation. Studia Geotechnica et Mechanica. vol. 30, nr 1/2, 2008, ss. 277-286,

 • Strzelecki T., Kostecki S.: Rozwiązanie zagadnienia granicznego nieliniowej konsolidacji Darcy-Biota metodą elementów skończonych. W: Teoretyczne i praktyczne aspekty geotechniki. Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin profesora Macieja Gryczmańskiego, [Gliwice, 14 czerwca 2007]. Gliwice: Wydaw. PŚl., 2007. ss. 391-402, (Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Budownictwo, z. 11).

 • Strzelecki T., Kostecki S.: Seepage through dam and deformable soil medium with consolidation. Studia Geotechnica et Mechanica, vol. 30, nr 3/4, 2008, ss. 71-84,

 • Strzelecki T., Kostecki S.: Wykorzystanie technik teorii homogenizacji w projektowaniu geotekstyliów. W: Geosyntetyki i tworzywa sztuczne w geotechnice i budownictwie inżynieryjnym. Materiały konferencji naukowo-technicznej, Częstochowa, 11-13.05.2006. Częstochowa: Częstochowskie Wydaw. Archidiecezjalne Regina Poloniae, 2006, ss. 219-230,

 • Strzelecki T., Osada E., Barcikowska M.: Doświadczenia w zakresie budowy obiektowego SIP w Urzędzie Miejskim Wrocławia. W: Geoinformacja dla wszystkich. XIX Jesienna Szkoła Geodezji, Polanica-Zdrój, 22-24 września 2005. Wrocław: Oficyna Wydaw. PWroc., 2005, ss. 299-310, (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje, nr 45).

 • Strzelecki T., Sawicki E.: Rozwiązanie zagadnienia asymetrycznego ciała Biota pod wpływem dodatniego i ujemnego źródła kołowego cieczy. W: Problemy hydrotechniki. Modelowanie i hydroinformatyka oraz wybrane zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Kosteckiego. Wrocław: Dolnośl. Wydaw. Edukacyjne, 2006, ss. 320-328,

 • Strzelecki T., Sztuka M.: Analiza przyczyn uszkodzenia drogi nr 328 w Marciszowie przy wykorzystaniu obliczeń inżynierskich metodą elementów skończonych. W: Modelowanie Procesów Hydrologicznych: praca zbiorowa / pod red. Barbary Namysłowskiej-Wilczyńskiej. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008, ss. 325-342,

 • Strzelecki T.: Model termokonsolidacji gruntów ilastych z uwzględnieniem procesów elektrokinetycznych. W: Współczesne problemy naukowo-badawcze budownictwa lądowego i wodnego. Pod red. nauk. Wojciecha Glabisza, Cezarego Madryasa i Henryka Nowaka. Wrocław Oficyna Wydaw. PWroc., 2007, ss. 301-308,

 • Strzelecki T.: Obliczenia numeryczne tensora przepuszczalności Darcy'ego w oparciu o metodę asymptotycznej homogenizacji. Górnictwo i Geoinżynieria, R. 32, z. 2, 2008, ss. 287-295,
  Strzelecki T.: Równania termokonsolidacji gruntów i skał. W: Geotechnika i budownictwo specjalne. ZSMGiG [Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii] XXIX, Kraków-Krynica, 12-17.03. 2006 / pod red. D. Flisiak i M. Cały. Kraków: Wydaw. Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH, 2006, ss. 285-299,

 • Strzelecki T.: Trójwymiarowy model konsolidacji ośrodka Biota-Darcy'ego. W: Geotechnika w budownictwie i górnictwie. XXX Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii, Szklarska Poręba, 11-16.03.2007. Wrocław: Oficyna Wydaw. PWroc., 2007. ss. 581-588, (Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje, nr 42).

 • Wiktorowicz B., Kiełczawa B.: Hydrogeochemia szczaw i wód kwasowęglowych Ziemi Kłodzkiej [w:] Współczesne problemy hydrogeologii, T. XIII, cz. 2 Kraków –Krynica, 2007, ss. 213-222.

 • Zatorska M., Koszela-Marek E.; Budowa i zastosowanie numerycznego modelu budowy geologicznej rejonu wyrobiska kopalni glin ogniotrwałych "Rusko-Jaroszów". W: Geotechnika w budownictwie i górnictwie. XXX Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii, Szklarska Poręba, 11-16 marca 2007, Wrocław: Oficyna Wydaw. PWroc., 2007, ss. 651-658,
   

 

 

Uniwersytet Wrocławski

                                                                               
 

Kierunki badań modelowych                                                                                 
 

 • Modelowanie przepływu wód podziemnych
  Dotyczy analiz strumienia filtracyjnego wód podziemnych i powiązanych z nimi wód powierzchniowych. Badania prowadzone są w obrębie regionu, zlewni lub ujęcia w związku z czym skupiają się na analizie procesów w szerokim spektrum skali. Do najważniejszych celów modelowania hydrodynamicznego należą: optymalizacja eksploatacji badanych obiektów oraz ocena jej zagrożeń jakościowych wynikających z krótkiego czasu migracji substancji konserwatywnych. Równie istotnym rezultatem jest analiza bilansu wodnego systemu i stopnia jego przekształcenia przez człowieka. Prowadzone są również zaawansowane badania systemów szczelinowych z wykorzystaniem kodów obsługujących prawo sześcienne przepływu (Feflow), typowego dla tych systemów.

  • Modelowanie hydrogeochemiczne
  Prowadzone badania skupiają się nad składem chemicznym wód podziemnych - analizy specjacyjne (form jonowych w modelu roztworu wodnego) oraz wskaźników nasycenia (SI) wobec faz mineralnych budujących środowisko filtracji. Analiza specjacyjna pozwala ustalić w jakich formach chemicznych (specjacjach) występują pierwiastki chemiczne w badanych wodach podziemnych, przewidywać fazy w jakich mogą wystąpić, co ma kluczowe znaczenie np. dla kolmatacji chemicznej studni. Specjalne zagadnienia wiążą się z modelowaniem migracji zanieczyszczeń nie konserwatywnych. Badanie modelowe realizowane w CMN obejmują m. in. rozprzestrzenianie się szkodliwych składników determinowane procesami sorpcji, dyspersji, dyfuzji oraz reakcji chemicznych.

  • Model depozycji i rozkładu stężeń związków zakwaszających i eutrofizujących środowisko (FRAME).
  Model FRAME (Fine Resolution Atmospheric Multi-pollutant Exchange) pozwala na opracowanie przestrzennej informacji o średniorocznym stężeniu oraz rocznej depozycji suchej i mokrej związków zakwaszających i eutrofizujących środowisko: SOx, NOy i NHx. Od wielu lat jest on z powodzeniem wykorzystywany przez brytyjskie organizacje rządowe do podejmowania decyzji związanych z ograniczaniem emisji zanieczyszczeń wymuszonym przez różne międzynarodowe konwencje i uzgodnienia (m.in. przez DEFRA – Department for Environment, Food and Rural Affairs).

   

Wykorzystywane oprogramowanie                                                                      
 

Oprogramowanie powszechnie dostępne

 

 • Visual ModFlow 2009.1 Pro
 • GMS 7.0
 • FLOWPATH
 • FLONETH/TRANS
 • HYDROGEOCHEM
 • CHEMPATH
 • FEFLOW 5.3
 • PHREEQ
 • HYDRUS 2-D
 • PROCESSING MODFLOW 5.0
 • GIS-GRASS • FLOWPATH II
 • HYDROGEOCHEM
 • CXTFIT
 • ASMWIN 5.0
 • MICROFEM
 • AQUIFER TEST 3.5
 • ArcGIS 9.0
 • SURFER 8.0
 • ILWIS 4.0
 • MapINFO 7.5


Zespół badawczy                                                                                                   

Kadra wykorzystująca metody numerycznego modelowania procesów hydrologicznych skupia się w Instytucie Nauk Geologicznych (Zakład Hydrogeologii Stosowanej oraz Zakład Hydrogeologii Podstawowej) oraz w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego (Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery):
 

Prof. dr hab. Stanisław Staśko
Dr Marek Błaś
Dr Sebastian Buczyński
Dr Krzysztof Chudy
Dr Jacek Piotr Gurwin
Dr Józef Kryza
Dr Maciej Kryza
Dr Mariusz Mądrala
Dr Magdalena Modelska
Dr Paweł Netzel
Dr Tomasz Olichwer
Dr Mieczysław Sobik
Dr Mirosław Wąsik
Mgr Małgorzata Werner
Dr Marek Wcisło
 

Konferencje                                                                                                           
 

 • Sesja naukowa Modelowanie Filtracji Wód Podziemnych (Geo-filtracja) - 24-25 września 2004, organizator: Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytet Wrocławski
   

Praca dydaktyczna                                                                                                
 

Na kierunku geologia oraz geografia odbywają się zajęcia obejmujące tematykę modelowania numerycznego:
 

 • Modelowanie procesów hydrogeologicznych (dr Jacek Gurwin)

 • Modelowanie procesów hydrogeochemicznych (dr inż. Mariusz Mądrala)

 • Metody komputerowe w geoekologii (dr Robert Tarka)

 • GIS (Geograficzne Systemy Informatyczne)

 • Metodyka opracowań klimatologicznych

 • Ochrona atmosfery i zmiany klimatu
   

Wybrane prace stosowane                                                                                    

 

 • Czmiel J., Staśko S., Szczepanowski S.: Ocena ładunku chlorków wynoszonych na przedpole wschodnie zbiornika Żelazny Most za pomocą modelowania numerycznego. CUPRUM. Wrocław 1998

 • Kalisz M., Czmiel J., Staśko S., Tyburczy J.: Ocena strat filtracyjnych składowiska „Żelazny Most” wg stanu na. Badania modelowe. CLEARY 2-D. - CBPM”Cuprum”, 1997

 • Kryza J.: Model numeryczny zbiornika GZWP – 333

 • Kryza J.: Model numeryczny wybranych złóż węgla brunatnego w rejonie wschodniej Wielkopolski

 • Kryza J.: Model numeryczny niecki wewnątrzsudeckiej

 • Kryza J.: Model numeryczny zbiornika wód podziemnych w rejonie złoża wapieni "Górażdże"

 • Kryza J.: Model numeryczny zmian w rejonie likwidowanej eksploatacji wapieni w Strzelcach Opolskich

 • Kryza J.: Model numeryczny niecki Grodzieckiej

 • Gurwin J.: Grant Badawczy 1998 – Czy zasoby wodne GZWP 314 i GZWP 316 są zagrożone wpływem odwadniania górniczego i jak je chronić? Wrocław Sachanbiński M., Kryza J., Poprawski L., Staśko S., Szponar A., Kryza H., Tarka R.,

 • Gurwin J.: Analiza aktualnego stanu rozpoznania warunków hydrogeologicznych regionu wrocławskiego oraz wytypowanie zbiorników wód podziemnych i struktur wodonośnych dla alternatywnego zaopatrzenia w wodę miasta Wrocławia. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk Geologicznych, Wrocław, 2001

 • Staśko S., Ciężkowski W., Oszczypko N., Buczyński S., Modelska M., Olichwer T., Tarka R., Wcisło M.: Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby wód podziemnych w rejonie Tylicza. W tym: badania modelowe. Na Zlecenie Coca Cola HBC Poland, 2007

 • Wąsik M.: Numeryczny model filtracji wód podziemnych obszaru projektowanego szybu SW-4 (prognoza dopływów do szybu). Eurogeo, PG Proxima, KGHM „Polska Miedź” S.A. Wrocław, 2005
  Wąsik M.: Numeryczny model filtracji wód podziemnych środkowej i południowej części przedpola zachodniego składowiska Żelazny Most. Eurogeo, PG Proxima, KGHM „Polska Miedź” S.A. Wrocław, 2005

 • Wąsik M.: Numeryczny model filtracji wód podziemnych obszaru złoża węgla brunatnego Ościsłowo (prognoza dopływów do wkopów udostępniających). Eurogeo, PG Proxima, KWB Konin. Wrocław, 2006

 • Wąsik M.: Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z projektowaniem odwodnień do wydobywania węgla brunatnego ze złoża Koźmin w odkrywkowym zakładzie górniczym. Część II, Numeryczny model filtracji wód podziemnych obszaru złożą węgla brunatnego Koźmin. Eurogeo, PG Proxima, KWB „Adamów” w Turku S.A. Wrocław, 2007

 • Wąsik M.: Model numeryczny filtracji wód podziemnych obszaru złożą węgla brunatnego Drzewce. Eurogeo, PG Proxima, KWB Konin. Wrocław, 2007

 • Wcisło M.: Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w zlewni rzeki Kłodnicy: Tom Ia: Badania modelowe, 2004

 • Wcisło M., Staśko S.: Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia obszarów ochronnych zbiornika wód podziemnych w utworach wapienia muszlowego GZWP Nr 333 Opole – Zawadzkie, Tom Ia: Badania modelowe, 2005

 • Wcisło M.: Ekspertyza pt. „Opracowanie wyników hydrogeologicznych badań modelowych dotyczących planowanego zbiornika wodnego Lubstów”, 2008

   

Wybrane publikacje recenzowane                                                                        
 

 • Bartodziej G., Kryza J., Jarzębowski A.: Modelowanie gospodarki wodnej rejonu Strzelec Opolskich. Materiały Konferencyjne. IV Międzynarodowa Konferencja „Zaopatrzenie w wodę , jakość i ochrona wód”. Pol. Zrzesz. Inżyn. I Techn. Sanit. Kralów , Poznań 2000, ss. 757-770.

 • Bocheńska T., Wąsik M., Worsa-Kozak M.: Krążenie wód podziemnych w centrum Wrocławia w świetle badań modelowych. [w:] “Współczesne problemy hydrogeologii”, t. XI, cz. 1. Wydział Bud. Wodnego i Inż. Środ. Polit. Gdańskiej. Gdańsk 2003, ss.37-44,.

 • Gurwin J.: Model hydrogeodynamiczny systemu wodonośnego pradoliny Odry w rejonie Głogowa. Prace Geol.-Min. LXX, Acta Univ. Wratisl. No 2215, Wrocław 2000. (monografia): s. 90,

 • Gurwin J.: Rola struktur pradolinnych w zasilaniu ujęć wód podziemnych na przykładzie modelu pradoliny Odry w rejonie Głogowa. [w:] Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej – „Problemy eksploatacji ujęć wód podziemnych”, Częstochowa 2000, ss. 85-93,

 • Gurwin J.: The methods of regional to local scale model conversion placing emphasis on multi-layered aquifer systems. Współczesne problemy hydrogeologii, T.X/2, Krzyżowa k/Świdnicy, Wyd. SUDETY, Wrocław 2001, ss. 333-340,

 • Gurwin J.: Dane wejściowe a kalibracja numerycznego modelu filtracji. Współczesne problemy hydrogeologii, T.XI/1, WBWiIŚ, Gdańsk 2003, ss. 301-308,

 • Gurwin J.: Problem kalibracji i analizy niepewności numerycznego modelu filtracji. [w:] Hydrogeologia. Modelowanie przepływu wód podziemnych, J. Gurwin, S. Staśko (red.) Acta Univ. Wratisl. No 2729, Wrocław, 2004, ss. 47-57,

 • Gurwin J.: Badania modelowe wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów w Jelczu-Laskowicach. [w:] Modelowanie przepływu wód podziemnych, Poznań 2006, ss. 75-90
  Gurwin J., Kryza H., Kryza J.: Model hydrogeologiczny Jeziora Turawskiego III Konferencja: Zasoby wodne triasu opolskiego i ekologia jezior turawskich. Opole – Strzelce Opolskie, 2-3 czerwiec 2005. Wyd. NOT Opole, ss. 193-204

 • Gurwin J., Lubczyński M.: Modeling of complex multi-aquifer systems for groundwater resources evaluation-Swidnica study case (Poland), Hydrogeology Journal vol. 13, no. 4, 2005, ss. 627-639 (Paper), Online: DOI: 10.1007/s10040-004-0382-9

 • Gurwin J., Poprawski L.: Ocena regionalnych zasobów wód podziemnych za pomocą metod modelowania numerycznego. Współczesne problemy hydrogeologii, T.X/2, Krzyżowa k/Świdnicy, Wyd. SUDETY, Wrocław 2001, ss. 47-56,

 • Gurwin J., Poprawski L.: Zastosowanie metod numerycznych w prognozowaniu dopływów do wykopów inżynierskich. Współczesne problemy hydrogeologii, T.X/2, Krzyżowa k/Świdnicy, Wyd. SUDETY, Wrocław 2001, ss. 341-348,

 • Gurwin J., Serafin R.: Numeryczny model filtracji GZWP 322 Oleśnica. W:XIII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii Kraków-Krynica 2007, ss. 655-666
  Kryza J.: Model numeryczny triasu opolskiego. Współczesne Problemy Hydrogeologii T.X. Sudety. Oficyna Wydawnicza. Wrocław 2001, s. 15.

 • Kryza J., Kyza H.: Model numeryczny przepływu wód podziemnych niecki wewnątrzsudeckiej – baza danych, budowa i wykorzystanie w gospodarce wodnej. Acta Uniwersitatis Wratislaviensis. Wrocław, 2004, s. 14

 • Kryza J., Popow A., Gotowała R.: Numeryczna ocena wpływu zbiorników „Kozielno” i „Topola” na wody podziemne w dolinie Nysy Kłodzkiej. Współczesne Problemy Hydrogeologii T.X.Sudety. Oficyna Wydawnicza. Wrocław 2001, s. 11.

 • Kryza M., Błaś M., Dore A.J., Sobik M.: Modelling the concentration and deposition o fair pollutants in Poland with the FRAME model. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 12, Wrocław 2009, s. 94

 • Lubczyński M., Gurwin J.: Integration of various data sources for transient groundwater modeling with spatio-temporally variable fluxes—Sardon study case, Spain. Journal of Hydrology 306, 2005, ss. 71-96,
  Marszałek H., Wąsik M.: Ocena zasilania wód podziemnych w wybranych zlewniach rzek Polski Zachodniej. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2729. Seria Hydrogeologia. Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław, 2004, ss. 175-184

 • Matejko M., Dore A.J., Hall J., Dore C.J., Błaś M., Kryza M., Smith R., Fowler D.: The influence of long term trends in pollutant emissions on deposition of sulphur and nitrogen and exceedance of critical loads in the United Kingdom, Environmental Science and Policy 12(7), 2009, ss. 882-896

 • Mądrala M.: Hydrogeochemia płytkich wód podziemnych w rejonie ujęcia „Obórki” k/Brzegu. [w:] Współczesne problemy hydrogeologii, t. XI, cz. 2. Gdańsk 2003, ss. 217-223

 • Rak A., Jarzembowski A., Kryza H., Kryza J.: Modele numeryczne obszarów zasobowych i ochronnych triasu opolskiego. III Konferencja: Zasoby wodne triasu opolskiego i ekologia jezior turawskich. Opole – Strzelce Opolskie, 2-3 czerwiec 2005. Wyd. NOT Opole, ss. 35-42

 • Sobik M., Polkowska Ż., Błaś M., Klimaszewska K., Walna B., Namieśnik J.: Wykorzystanie różnych form opadów i osadów atmosferycznych do oceny zanieczyszczenia środowiska w różnych regionach geograficznych Polski, część III – szron i sadź. Ecological Chemistry and Engineering S, Vol. 16, No. S1, 2009, ss. 81-105

 • Staśko S.: Modele wielowarstwowe czy zespolone? Doświadczenia w trakcie modelowania zlewni Łupawy i obszaru oleśnicko-nieciszowskiego. W: Modelowanie przepływu wód podziemnych. Wyd. Uniw. Wrocławskiego, Hydrogeologia, 2004, ss. 181-192

 • Staśko S.: Groundwater modelling results as a tool to sustainable water use.IAH Congress . Lisboa 2007, s.521

 • Staśko S.: XIII Międzynarodowa Konferencja - Metody Numeryczne w Badaniach Zasobów Wodnych – Calgary. Przegląd Geologiczny vol. 48, nr 9, s. 763

 • Staśko S.: Groundwater in carbonate rocks from field study to numerical modeling an example of Opole Triassic system, southwest Poland. 1st International Workshop on Ground Penetrating Radar. GPR Applied and Experience. Hanoi Wietnam 2006, ss. 15-22

 • Staśko S., Wcisło M.: Ograniczenia metody różnic skończonych w dokumentowaniu zasobów wód podziemnych 84. Geologos 10, Modelowanie przepływu wód podziemnych, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań 2006, ss. 241-253

 • Wąsik M.: Zdolność infiltracyjna utworów przypowierzchniowych a zasilanie wód podziemnych. Acta Univ.Wratis. No 2591. Hydrogeologia. Wyd. Uniw. Wroc. Wrocław 2003, s. 92,

 • Wcisło M.: Problem oceny zasobów odnawialnych wód podziemnych systemów wielowarstwowych metod modelowania na przykładzie zlewni Kłodnicy. Przegląd Geologiczny, vol. 55, nr 4, 2007, ss. 324-329.

 • Wcisło M., Staśko S., Czmiel J., Niedbał M.: Model numeryczny zachodniego przedpola zbiornika Żelazny Most. W: Modelowanie przepływu wód podziemnych. Wyd. Uniw. Wrocławskiego, Hydrogeologia, 2004, ss. 215-226
   

Redakcja publikacji recenzowanych:

 • Gurwin J., Staśko S. (red.): Hydrogeologia. Modelowanie przepływu wód podziemnych, Acta Univ. Wratisl. No 2729, Wyd. U.Wr., Wrocław 2004 s. 312.
   

 

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

we Wrocławiu

                                                                               
 

Kierunki badań modelowych                                                                                 
 

 • Modelowanie przepływów i poziomów wody w korytach naturalnych i sztucznych oraz terenach zalewowych

 • Modelowanie transformacji fal powodziowych w korytach naturalnych i sztucznych oraz zbiornikach retencyjnych.

 • Modelowanie oraz optymalizacja pracy zbiorników retencyjnych zgodnie z zasadami sterowanej gospodarki wodnej.

 • Modelowanie stref zagrożenia powodziowego w oparciu o metody klasyczne oraz numeryczny model terenu.

   

Wykorzystywane oprogramowanie                                                                      
 

Oprogramowanie powszechnie dostępne

 

 • DHI MIKE 11
 • DHI MIKE 11 GIS
 • DHI MIKE FLOOD
 • BENTLEY MICROSTATION V8
 • ESRI ARCGIS ARCINFO 9.1
 • ESRI SPATIAL ANALYST • ESRI 3D ANALYST
 • INTERGRAPH GEOMEDIA PROFESIONAL 6.0
 • INTERGRAPH GEOMEDIA GRID 6.0
 • INTERGRAPH GEOMEDIA IMAGE 6.0
 • WISEIMAGE 6.0
 • INTERGRAPH IT GIS OKI 2.0.1

 


Zespół badawczy                                                                                                   

Ośrodek Koordynacyjno Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej pod kierownictwem:


Mgr Krzysztof Kitowski (Z-ca Dyrektora)
Mgr inż. Halina Jarosz (Kierownik)

w składzie:
Mgr Agnieszka Wójcicka (Przetwarzanie informacji przestrzennej)
Mgr inż. Ewa Nadolna (Informatyka, przetwarzanie baz danych)
Mgr inż. Katarzyna Buźniak (Przetwarzanie informacji przestrzennej)
Dr inż. Marcin Urbański (Hydrologia, hydraulika, hydroinformatyka)
Dr inż. Ozana Gromada (Hydrologia, hydraulika)
Dr inż. Piotr Gołuch (Geodezja, przetwarzanie informacji przestrzennej)
 

przy wsparciu:
Mgr inż. Andrzej Borowicz (Hydrologia, hydraulika, hydroinformatyka)
 

Konferencje                                                                                                           
 

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Zarządzanie Zasobami Wodnymi
  w Dorzeczu Odry”
   

Wybrane prace stosowane                                                                                    
 

 • 2000 – Model hydrodynamiczny rzeki Odry na odcinku Chałupki – Połęcko

 • 2004 – Wdrożenie do prac OKI modeli hydrodynamicznych Odry oraz wybranych dopływów opracowanych w ramach Projektu Banku Światowego

 • 2005 – Wdrożenie w OKI procesu modelowania hydraulicznego dla opracowania potencjalnych scenariuszy powodziowych i generowania map zagrożenia powodziowego dla wybranych rzek i dolin rzecznych

 • 2005 – Model zbiornika Mietków – Ogólna charakterystyka modelu zbiornika oraz procesu modelowania - Odtworzenie zasad sterowania zbiornikiem w roku 1997 - Interpretacja i implementacja instrukcji sterowania zbiornikiem w okresie eksploatacji normalnej i powodziowej - Optymalizacja instrukcji sterowania zbiornikiem dla warunków powodziowych - Ocena pracy modelu w oparciu o transformacje charakterystycznych fal hipotetycznych

 • 2006 – Opracowanie metodycznych i wdrożenie praktycznych podstaw funkcjonowania OKI w zakresie określania zagrożenia powodziowego w oparciu o hydrologiczne scenariusze powodziowe, modelowanie hydrauliczne i geograficzne systemy informacji przestrzennej.

 • 2006 – Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego w dolinie rzeki Bystrzycy poniżej zbiornika Mietków dla różnych wielkości odpływu w oparciu o modelowanie i obliczenia hydrauliczne

 • 2006 - Ocena warunków przepływu oraz weryfikacja obliczeń hydraulicznych rzędnych zwierciadła wody w profilu podłużnym Nysy Łużyckiej na odcinku projektowanych budowli ochronnych miasta OSTRITZ

 • 2007 – Atlas terenów zalewowych Odry na obszarze województwa lubuskiego – Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego w oparciu o modelowanie i obliczenia hydrauliczne

 • 2008 – Atlas terenów zalewowych Odry na obszarze województwa dolnośląskiego – Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego w oparciu o modelowanie i obliczenia hydrauliczne

 • 2008 – Atlas terenów zalewowych Odry na obszarze województwa opolskiego – Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego w oparciu o modelowanie i obliczenia hydrauliczne

 • 2008 – Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego w dolinie rzeki Nysy Kłodzkiej poniżej zbiornika Nysa dla różnych wielkości odpływu w oparciu o modelowanie i obliczenia hydrauliczne

 • 2009 – Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego w dolinie rzeki Nysy Szalonej i Kaczawy poniżej zbiornika Słup dla różnych wielkości odpływu w oparciu o modelowanie i obliczenia hydrauliczne
   

Wybrane publikacje                                                                                              
 

 • Kitowski K., Michalik G. - Tworzenie analiz przestrzennych na numerycznym modelu rzeźby terenu przy użyciu MIKE 11 GIS 2000 (VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna - Problemy ochrony zasobów wodnych w dorzeczu Odry, Karpacz, 2000)

 • Kitowski K., Michalik G. - Model hydrodynamiczny rzeki Odry na odcinku Chałupki – Połęcko (Seminarium - Efektywne zarządzanie w warunkach powodzi, Instytut Budownictwa Wodnego PAN, Gdańsk, 2000)
  Urbański M. - Ocena ryzyka powodziowego w dolinach górskich (Sympozjum Ogólnokrajowe Hydrotechnika VIII, Ustroń, 2006)

 • Urbański M. - Ocena ryzyka powodziowego z uwzględnieniem wrażliwości terenu na zalanie (Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna - Zarządzanie Zasobami Wodnymi w Dorzeczu Odry, Lądek Zdrój, 2006)

 • Borowicz A., Urbański M. - Optymalizacja pracy zbiornika Mietków przy wykorzystaniu modelowania matematycznego (IX Konferencja Naukowo -Techniczna - Problemy Hydrotechniki, Złotniki, 2006)

 • Kitowski K. - Tereny zalewowe doliny Odry na obszarze woj. Dolnośląskiego (Seminarium dla samorządów zorganizowane przez WWF Polska i OKI RZGW we Wrocławiu, Wrocław, 2007)

 • Kitowski K. - Mapy zagrożenia powodziowego w RZGW we Wrocławiu (Konferencja WWF Polska i RZGW we Wrocławiu - Bezpieczna Gmina nad Odrą, Wrocław, 2007)

 • Borowicz A., Urbański M. - Zintegrowany model hydrodynamiczny rzeki Bystrzycy oraz zbiornika Mietków na odcinku od wodowskazu Krasków do ujścia do Odry (Konferencja - Modelowanie Procesów Hydrologicznych, Wrocław, 2007)

 • Urbański M., Borowicz A., Kitowski K. - Zastosowanie oprogramowania MIKE 11 w RZGW we Wrocławiu do modelowania zbiorników retencyjnych na przykładzie zbiornika Mietków (Konferencja DHI Software – Technologie, Rozwiązania, Zastosowania, Katowice, 2007)

 • Kitowski K. - Mapy terenów zalewowych na obszarze działania RZGW we Wrocławiu (Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze, Krzyżowa, 2008)

 • Kitowski K., Nieznański P. - Mapy terenów zalewowych w dolinie Odry na obszarze województwa dolnośląskiego (Gospodarka Wodna nr 3/2009)