Informator

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska

Uniwersytet Wrocławski

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

                                                                               
 

 

 

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

                                                                               
 

Kierunki badań modelowych                                                                                 
 

 • Modelowanie procesów hydrologicznych i zjawisk hydraulicznych w dorzeczu Odry
  w warunkach ekstremalnych (powodzie i susze).

 • Sterowanie procesami obiegu wody w systemie gleba – roślina – atmosfera dla ochrony
  i racjonalnego kształtowania jakości środowiska.

 • Kształtowanie ilości i jakości zasobów wodnych oraz ich optymalne wykorzystanie.
   

 

 

Politechnika Wrocławska

                                                                               
 

Kierunki badań modelowych                                                                                 
 

 • Modelowanie przepływu wód podziemnych ze szczególnym uwzględnieniem wód mineralnych, termalnych, dla potrzeb górnictwa i hydrotechniki

 • Modelowanie przepływu wód powierzchniowych

 • Modelowanie migracji zanieczyszczeń

 • Modelowanie hydrogeochemiczne

 • Modelowanie transformacji fal powodziowych - nieliniowe modele różniczkowe bazujące na równaniach St. Venanta.

 • Opracowanie geostatystycznych modeli (w układach 2D, 3D) zmienności parametrów złóż surowców

 • Zastosowano metody GIS, głównie NMT - prowadzenie badań i analiz geologiczno-inżynierskich terenów byłych kopalni uranu

 • Budowa modelu konsolidacji Biota ze szkieletem reologicznym Kelvina –Voighta,

 • Obliczenia stateczności skarp w tym stateczności filtracyjnej,

 • Modelowanie procesu filtracji i konsolidacji z wykorzystaniem teorii homogenizacji,

 • Badania na modelach numerycznych i fizycznych warunków przejścia przepływów obliczeniowych przez budowle hydrotechniczne i komunikacyjne

 • Wyznaczanie za pomocą modeli numerycznych i na modelach fizycznych obciążeń hydrodynamicznych działających na budowle hydrotechniczne,

 • Badania modelowe stabilności koryt rzecznych w warunkach naturalnych, regulacji oraz zabudowy hydrotechnicznej,

 • Badania wpływu transportu wodnego na deformacje koryt rzecznych.


Dotychczas prowadzone badania modelowe dotyczyły rozpoznania stanu środowisk: gruntowo-wodnego i gruntowego a także wód atmosferycznych, oszacowania stanu ich zanieczyszczenia, zasobów wód zwykłych i leczniczych, modelowania rozkładu parametrów złóż kopalin na obszarach górniczych i przemysłowych, za równo w kraju (Górny Śląsk, LGOM, dorzecze środkowej Odry, region karpacki), jak za granicą (Peru). Zajmowano się też problematyką związaną z geologią złożową i inżynierską, rozwiązywaną z użyciem metody funkcji potencjalnych, w połączeniu z geostatystyką, w poszukiwaniach złóż węglowodorowych w S i SE części Polski. Badania obejmują również obszary związane z analizą ryzyka w zagadnieniach geologii złożowej i górniczej oraz symulacje prognostyczne zmian warunków klimatycznych i środowiskowych.
 

 

 

Uniwersytet Wrocławski

                                                                               
 

Kierunki badań modelowych                                                                                 
 

 • Modelowanie przepływu wód podziemnych
  Dotyczy analiz strumienia filtracyjnego wód podziemnych i powiązanych z nimi wód powierzchniowych. Badania prowadzone są w obrębie regionu, zlewni lub ujęcia w związku z czym skupiają się na analizie procesów w szerokim spektrum skali. Do najważniejszych celów modelowania hydrodynamicznego należą: optymalizacja eksploatacji badanych obiektów oraz ocena jej zagrożeń jakościowych wynikających z krótkiego czasu migracji substancji konserwatywnych. Równie istotnym rezultatem jest analiza bilansu wodnego systemu i stopnia jego przekształcenia przez człowieka. Prowadzone są również zaawansowane badania systemów szczelinowych z wykorzystaniem kodów obsługujących prawo sześcienne przepływu (Feflow), typowego dla tych systemów.

  • Modelowanie hydrogeochemiczne
  Prowadzone badania skupiają się nad składem chemicznym wód podziemnych - analizy specjacyjne (form jonowych w modelu roztworu wodnego) oraz wskaźników nasycenia (SI) wobec faz mineralnych budujących środowisko filtracji. Analiza specjacyjna pozwala ustalić w jakich formach chemicznych (specjacjach) występują pierwiastki chemiczne w badanych wodach podziemnych, przewidywać fazy w jakich mogą wystąpić, co ma kluczowe znaczenie np. dla kolmatacji chemicznej studni. Specjalne zagadnienia wiążą się z modelowaniem migracji zanieczyszczeń nie konserwatywnych. Badanie modelowe realizowane w CMN obejmują m. in. rozprzestrzenianie się szkodliwych składników determinowane procesami sorpcji, dyspersji, dyfuzji oraz reakcji chemicznych.

  • Model depozycji i rozkładu stężeń związków zakwaszających i eutrofizujących środowisko (FRAME).
  Model FRAME (Fine Resolution Atmospheric Multi-pollutant Exchange) pozwala na opracowanie przestrzennej informacji o średniorocznym stężeniu oraz rocznej depozycji suchej i mokrej związków zakwaszających i eutrofizujących środowisko: SOx, NOy i NHx. Od wielu lat jest on z powodzeniem wykorzystywany przez brytyjskie organizacje rządowe do podejmowania decyzji związanych z ograniczaniem emisji zanieczyszczeń wymuszonym przez różne międzynarodowe konwencje i uzgodnienia (m.in. przez DEFRA – Department for Environment, Food and Rural Affairs).

   

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

we Wrocławiu

                                                                               
 

Kierunki badań modelowych                                                                                 
 

 • Modelowanie przepływów i poziomów wody w korytach naturalnych i sztucznych oraz terenach zalewowych

 • Modelowanie transformacji fal powodziowych w korytach naturalnych i sztucznych oraz zbiornikach retencyjnych.

 • Modelowanie oraz optymalizacja pracy zbiorników retencyjnych zgodnie z zasadami sterowanej gospodarki wodnej.

 • Modelowanie stref zagrożenia powodziowego w oparciu o metody klasyczne oraz numeryczny model terenu.