Uchwała Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu dotycząca utworzenia CMPH

Uchwała nr 28/2003 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednostki wspólnej z innymi podmiotami o nazwie: Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych.

Na podstawie art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:  

§ 1  

1. Tworzy się jednostkę wspólną z Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Wrocławskim, oraz "Hydroprojektem Wrocław" Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, o nazwie: Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych.

2. Uczestnikami Centrum mogą być również pozostali inicjatorzy jego utworzenia tj. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Programu dla Odry 2006, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.

3. Głównym zadaniem Centrum będzie konsolidacja badawczej, dydaktycznej i wdrożeniowej aktywności podmiotów tworzących jednostkę, w dziedzinie badań nad obiegiem wody w zlewni hydrologicznej, w tym takimi zjawiskami ekstremalnymi jak powodzie i susze oraz zrównoważonym gospodarowaniem wodą w środowisku przyrodniczym.  

§ 2  

1. Siedzibą Centrum będzie Akademia Rolnicza we Wrocławiu.

2. Centrum będzie działało na zasadach określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 3  

Niniejsza uchwała stanowi podstawę do:

1) stosownej zmiany w zał. nr 4 Statutu Akademii Rolniczej poprzez dodanie:

    pkt VIII "Jednostki wspólne z innymi podmiotami",

    ppkt 1 "Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych",

2) wydania zarządzenia wykonawczego Rektora.  

§ 4  

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  


Przewodniczący Senatu
prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz
 

Regulamin Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych

plik PDF, 77.73 KB
2009-03-22 20:41